VS0103 – Tranh đính đá

Bình Hoa
KT: 117 x 50 cm
¥430