VS267 – Tranh đính đá

Phật Di Lặc
KT: 120 x 50 cm
¥435

VS114 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Thọ
KT: 120 x 50 cm
¥428