VS325 – Tranh đính đá

Hoa Khai Phú Quý
KT: 120 x 56 cm
¥520

VS324 – Tranh đính đá

Phu Thê Viên Mãn
KT: 120 x 56 cm
¥530

VS232 – Tranh đính đá

Phú Quý Bình An
KT: 120 x 56 cm
¥538