VS235 – Tranh đính đá

Bình Hoa Nghệ Thuật
KT: 150 x 50 cm
¥440

VS122 – Tranh đính đá

Phúc Lộc Thọ
KT: 150 x 50 cm
¥388