VS091 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 53 x 75 cm
¥338