VS151 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 60 x 45 cm
¥216