VS138 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 66 x 50 cm
¥310