VS159 – Tranh đính đá

Chiều Hoàng Hôn
KT: 70 x 54 cm
¥640

VS090 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 70 x 54 cm
¥245