VS155 – Tranh đính đá

Mẹ
KT: 70 x 55 cm
¥300

VS154 – Tranh đính đá

Tình yêu Đức mẹ Maria
KT: 70 x 55 cm
¥340