VS145 – Tranh đính đá

Đức thánh Chúa Jesu
KT: 71 x 53 cm
¥330