VS152 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 72 x 53 cm
¥280