VS181 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 75 x 46 cm
¥295