VS331 – Tranh đính đá

Quan Thế
KT: 75 x 55 cm
¥348

VS092 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 75 x 55 cm
¥308