VS093 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 75 x 57 cm
¥197