VS336 – Tranh đính đá

Thích Ca Mâu Ni Phật
KT: 76 x 53 cm
¥350

VS163 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 76 x 53 cm
¥395

VS126 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 76 x 53 cm
¥330