VS089 – Tranh đính đá

Phật Tổ Như Lai
KT: 80 x 110 cm
¥490