VS178 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 82 x 53 cm
¥330