VS164 – Tranh đính đá

Thiên nhiên Giao Hoà
KT: 97 x 60 cm
¥430

VS123 – Tranh đính đá

Thích Ca Mâu Ni Phật
KT: 97 x 60 cm
¥455