VS336 – Tranh đính đá

Thích Ca Mâu Ni Phật
KT: 76 x 53 cm
¥350

VS335 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 100 x 65 cm
¥458

VS334 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 80 x 56 cm
¥380

VS333 – Tranh đính đá

Đức Phật Dược Sư
KT: 70 x 50 cm
¥338

VS332 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 75 x 53 cm
¥355

VS331 – Tranh đính đá

Quan Thế
KT: 75 x 55 cm
¥348

VS285 – Tranh đính đá

Bữa Tiệc Ly
KT: 200 x 102 cm
¥1,230

VS269 – Tranh đính đá

Tiếu Khẩu Trường Khai
KT: 180 x 100 cm
¥1,278

VS267 – Tranh đính đá

Phật Di Lặc
KT: 120 x 50 cm
¥435

VS240 – Tranh đính đá

Tây Phương Cực Lạc Thánh Chúng A Di Đà Phật
KT: 130 x 86 cm

VS181 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 75 x 46 cm
¥295

VS180 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 100 x 65 cm
¥490

VS179 – Tranh đính đá

Gia Hoà Vạn Sự Hưng
KT: 100 x 65 cm
¥490

VS178 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 82 x 53 cm
¥330

VS157 – Tranh đính đá

Đại Thế Chí Bồ Tát
KT: 86 x 43 cm
¥330

VS156 – Tranh đính đá

Tây Phương Tam Thánh
KT: 120 x 80 cm
¥598

VS152 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 72 x 53 cm
¥280

VS151 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 60 x 45 cm
¥216

VS138 – Tranh đính đá

Quan Thế Âm Bồ Tát
KT: 66 x 50 cm
¥310

VS133 – Tranh đính đá

A Di Đà Phật
KT: 86 x 60 cm
¥410

VS132 – Tranh đính đá

Phát Tài Phát Lộc
KT: 88 x 53 cm
¥420