VS225 – Tranh đính đá

Chúa Gia
KT: 70 x 60 cm
¥338

VS154 – Tranh đính đá

Tình yêu Đức mẹ Maria
KT: 70 x 55 cm
¥340

VS145 – Tranh đính đá

Đức thánh Chúa Jesu
KT: 71 x 53 cm
¥330

VS144 – Tranh đính đá

Đức thánh Chúa Jesu
KT: 33 x 25 cm
¥180

VS101 – Tranh đính đá

12 thánh tông đồ
KT: 174 x 75 cm
¥688

VS100 – Tranh đính đá

12 thánh tông đồ
KT: 104 x 50 cm
¥403

VS099 – Tranh đính đá

Gia Đình Chúa
KT: 53 x 76 cm
¥360

VS098 – Tranh đính đá

Thánh Mẫu
KT: 75 x 52 cm
¥287

VS097 – Tranh đính đá

Chúa Chăn Cừu
KT: 141 x 75 cm
¥598

VS096 – Tranh đính đá

Chúa
KT: 72 x 50 cm
¥235

VS095 – Tranh đính đá

Chúa
KT: 75 x 59 cm
¥395

VS094 – Tranh đính đá

Gia Đình Chúa
KT: 81 x 50 cm
¥318