VS235 – Tranh đính đá

Bình Hoa Nghệ Thuật
KT: 150 x 50 cm
¥440

VS078 – Tranh đính đá

Bình Hoa Nghệ Thuật
KT: 151 x 50 cm
¥465