VS157 – Tranh đính đá

Đại Thế Chí Bồ Tát
KT: 86 x 43 cm
¥330