VS145 – Tranh đính đá

Đức thánh Chúa Jesu
KT: 71 x 53 cm
¥330

VS144 – Tranh đính đá

Đức thánh Chúa Jesu
KT: 33 x 25 cm
¥180