VS336 – Tranh đính đá

Thích Ca Mâu Ni Phật
KT: 76 x 53 cm
¥350

VS123 – Tranh đính đá

Thích Ca Mâu Ni Phật
KT: 97 x 60 cm
¥455