VS337 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 60 x 60 cm
¥310

VS163 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 76 x 53 cm
¥395

VS126 – Tranh đính đá

Thiếu Nữ Bên Sen
KT: 76 x 53 cm
¥330